Greetings

Greetings

When you meet or leave someone

English Casual Polite
Hello. Konnichiwa.  
Good morning. Ohayō  Ohayō gozaimasu.
Good night. Oyasumi Oyasuminasai.
Goodbye. Sayōnara.  
See you. Jyaa mata. Dewa mata.
Thank you. Arigatō  Arigatō gozaimasu.
You’re welcome. Dōitashimashite.  
Don’t mention it. Iie.  
Excuse me. Sumimasen  
I’m sorry. Gomen/Gomen nasai. Sumimasen
Nice to meet you. Hajimemashite  
How are you? Genki? Genki desuka?
I’m good. Genki Genki desu
Are you OK? Daijyoubu? Daijyoubu desuka?
OK Daijyoubu Daijyoubu desu
Do you understand? Wakaru? Wakari masuka?
Yes Hai  
No iie  
I understand. Wakaru Wakari masu
I don’t understand. Wakaranai Wakari masen
I dont know Shiranai Shiri masen